Rijbemesting bij maïs

Maïs wordt gezaaid met een grote afstand tussen de rijen.
Wil je een vlotte start van de maïs? Dan moet er voldoende stikstof/fosfaat voorradig zijn in de directe nabijheid van het zaad.

Lees nu hoe je zonder fosfaat gift en met AgriMestMix
toch een kwalitatief goede maïs opbrengst krijgt.

Praktijkproef 2018,  Aeres Hogeschool in Dronten

Door het mestbeleid laten veel maispercelen in de begingroei een tekort aan fosfaat zien mede vaak door de koude omstandigheden waardoor fosfaat later en moeilijker vrijkomt. In de praktijkproef 2018, uitgevoerd door studenten van Aeres Hogeschool in Dronten kunnen  we de maisplanten toch een steuntje in de rug geven. Bij Aeres is uit veldproeven gebleken dat de beginontwikkeling van mais ondersteunt kan worden door Compost-O waarmee het bodemleven bevordert wordt. Er is in de rij omgerekend naar 2 liter per ha, Compost-O toegediend. Daaruit is gebleken dat de planten sneller in het volgende bladstadium waren dan onbehandelde planten. Ook was de kleur van het blad groener, dit duidt op het beter vrijmaken van de N door het bodemleven (denk aan: mycorrhiza schimmel en aërobe bacteriën).

Op percelen bemest met behandelde mest, zijn de bacteriën al actief bezig met de mineralisatie. Doordat ze al met de mineralisatie van organisch gebonden N begonnen zijn in de stalperiode zal de mest meer ammoniakale stikstof bevatten welke direct beschikbaar is voor begingroei van de maisplanten. Het bodemleven profiteert tevens van de aanwezige bacteriën die in de bodem hun mineralisatie werk voortzetten.

Praktijkproef maïs 2018, Studenten van Aeres Hogeschool in Dronten

De voordelen

  • Betere stikstof benutting uit drijfmest.

  • Betere beschikbaarheid van Fosfaat

  • Gezonde gewas groei en sterke wortelzetting.

  • Beter bodemleven 

  • Kostenbesparing: aankoop van kunstmest kan omlaag

Wilt u ook deze voordelen bij de rijbemesting?

Maak een afspraak met onze adviseur