Wat is AgriMestMix

AgriMestMix is een natuurlijk mineralenmengsel. Het helpt in drijfmest belangrijke biochemische processen op gang. AgriMestMix stimuleert de groei van micro-organismen waaronder bacteriën, die organische stikstof omzetten in ammoniumstikstof.
Gevolg: stikstof blijft behouden terwijl de drijfmest verbetert. De gebonden ammoniumstikstof komt voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij en werkt effectiever. Tenslotte vindt er geen uitspoeling van kostbare stikstof plaats door deze unieke gepatenteerde bacteriecultuur!

(drijf)mestverbeteraar

AgriMestMix gaat korstvorming en geur- en ammoniakemissies effectief tegen en stuurt microbiologische processen aan. Mest behandeld met AgriMestMix heeft bij toepassing méér energie beschikbaar voor het bodemleven. En bevat méér mineralen voor het gewas. Varkens-, rundvee en pluimvee(drijf)mest behandeld met AgriMestMix is een uitstekend product voor gebruik op eigen bedrijf en een gewild product voor afzet in bijvoorbeeld de akkerbouw.

Bodemhersteller

De wortelstikstof die ontstaat in behandelde mest, zorgt voor een sterkere beworteling en bevordert de groei van de plant. Doordat AgriMestMix eiwitten (RE, OEB, DVE) en de wortelvorming positief beïnvloed, kan de fosfaatgift flink dalen.

De ammoniumstikstof die ontstaat in behandelde mest zorgt voor een sterkere beworteling en bevordert de groei van de plant. Hierdoor kan de fosfaatgift uit kunstmest naar beneden worden bijgesteld. Onderzoek in Wageningen heeft aangetoond, dat veel zand-, veen- en kleigronden al jarenlang te kampen
hebben met hoge mineralenverliezen, onbalans in de bodemvruchtbaarheid en een productkwaliteit die mogelijk te wensen overlaat. AgriMestMix® doorbreekt deze negatieve spiraal. Voor akkerbouwers is het de perfecte bemesting, juist omdat de stikstof beschikbaar komt tijdens de groei van gewassen.
AgriMestMix bevordert / stimuleert de groei van de mycorrhiza schimmel die een belangrijke schakel is tussen plant en bodem.

Minder kunstmest nodig

AgriMestMix helpt om de oorspronkelijke bodemsituatie weer te benaderen. Behandelde drijfmest herstelt het bodemleven in de graszode van weidebedrijven en in de bouwvoor van akkerbouwers. Dankzij een betere werking van de stikstof en het behoud ervan is een aanzienlijke vermindering van de kunstmestgift mogelijk.

De voordelen van AgriMestMix voor u op een rij:

 • Behoud van stikstof in mest dankzij ammoniakbinding.
 • Daling van het kunstmestverbruik.
 • De homogeniteit van uw drijfmest verbetert:
 • Door de afbraak van het organische materiaal is er geen sprake van koekvorming.
 • Vermindering geur- en ammoniakemissies: milieuwinst.
 • Een betere mixbaarheid door verlaging van het ds-gehalte van uw mest.
 • Een hogere voederwaarde van gras dankzij méér ruw eiwit.
 • Stijging van de Onbestendig Eiwit Balans in gras.
 • Het aandeel hoger Darm Verteerbaar Eiwit in gras stijgt.
 • Eiwitsamenstelling gras verandert: positieve effecten op ureumgehalte in melk.
 • Vele akkerbouwgewassen rijpen sneller af.
 • Kostprijsverlaging in akkerbouw en dierhouderij.

…Uit analyses blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt: de hoeveelheid organische stikstof vermindert terwijl de ammonium stikstof stijgt. Ammonium stikstof blijft gemakkelijker in de vloeibare oplossing van de behandelde mest. Dat is gunstig voor bodem en gewas…

Laatste nieuws

Wilt u advies op maat?

Maak vandaag nog een afspraak