COMPOST-O = Digestaatverbeteraar!!

Met Compost-O heeft u een betere benutting van digestaat

Digestaat is vergiste mest en is het restproduct van de biogasproductie. De gebruikte mest is vaak afkomstig van rundvee, varkens of kippen. Door de vergisting wordt het organisch materiaal in de mest deels afgebroken tot gas. Er komt voor de planten meer makkelijk opneembare stikstof vrij. Doordat de organische stof deels afbreekt in de vergister ontstaat er stikstof in de digestaat die snel vervluchtigt.

Met Compost-O zorgt u er voor dat deze stikstof ammoniakaal gebonden blijft en in ammoniumstikstof op het land komt. Ook wordt door het op gang brengen van belangrijke biochemische processen en het stimuleren van de groei van micro-organismen waaronder bacteriën, de overige organisch gebonden stikstof omgezet in ammoniumstikstof. Met als resultaat dat de gebonden ammoniumstikstof voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij komt dan organische gebonden stikstof en effectiever werkt. Tenslotte vindt er geen uitspoeling van stikstof plaats door deze unieke gepatenteerde bacteriecultuur!

Invloed van ammoniumstikstof

De wortelstikstof die ontstaat in behandelde mest, zorgt voor een sterkere beworteling en bevordert de groei van de plant. Doordat Compost-O eiwitten (RE, OEB, DVE) en de wortelvorming positief beïnvloedt, kan de fosfaatgift flink dalen.

Minder kunstmest nodig

Compost-O helpt om de oorspronkelijke bodemsituatie weer te benaderen. Behandelde digestaat herstelt het bodemleven in de graszode van weidebedrijven en in de bouwvoor van akkerbouwers.

Dank zij een betere werking van de stikstof en het behoud ervan is een aanzienlijke vermindering van de kunstmestgift mogelijk. Het stikstof leverend vermogen in de bodem stijgt met de jaren.

De voordelen van Compost-O in de digestaat:

  • Behoud van stikstof in mest dank zij ammoniakbinding.
  • Besparing van kunstmest en betere benutting fosfaat.
  • De homogeniteit van drijfmest verbetert: mest is makkelijker te injecteren.
  • Vermindering geur- en ammoniakemissies: milieuwinst.
  • Behoud van meer vitaminen en mineralen in de gewassen.
  • Vele akkerbouwgewassen rijpen sneller af.
  • Kostprijsverlaging in akkerbouw.
  • Er vindt geen uitspoeling van stikstof plaats

De ammoniumstikstof komt geleidelijk vrij in het groeiseizoen…

Laatste nieuws

Haal nog meer uit de digestaat!

Maak vandaag nog een afspraak