Rinagro BV heeft in Juli het octrooirecht gekregen op het middel AgrimestMix. Uit onafhankelijk onderzoek, van Buro Blauw, is bewezen dat toevoeging van het natuurlijk mineralenmengsel de ammoniak in mest met gemiddeld 26 procent vermindert en de methaanuitstoot met 20 procent.

AgriMestMix helpt in drijfmest de belangrijke biochemische processen op gang en stimuleert de groei van bacteriën, die organische stikstof omzetten in ammoniumstikstof. De gebonden ammomiumstikstof komt voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij en werkt effectiever.
Het bedrijf uit Piaam claimde al langer dat het toevoegmiddel AgriMestMix in de opslagperiode van drijfmest het omzetten en rijpen en dus de kwaliteit versterkt.
Directeur Rinze Joustra is blij met het verkrijgen van octrooi. Het geeft zijn bedrijf extra basis om een bedrage te leveren aan het verbeteren van de kringloop op veehouderij-bedrijven. ‘Daar kunnen nog flinke slagen worden gemaakt.’