– Opmerkelijke praktijkresultaten met AgriMest in de Friese akkerbouw –

Op het gemengde bedrijf van de Mts. L. en S. Anema in het Friese Achlum Arum wordt al ca. 5 jaar drijfmestverbetering toegepast. Uit een bemestingsonderzoek van BLGG komt een aanzienlijke stijging van het stikstofnaleverend vermogen naar voren door het gebruik van AgriMest. Eind maart 2006 heeft BLGG een bemestingsonderzoek gedaan op een perceel consumptie-aardappelen.

De beschikbare N-voorraad bedraagt 89 kg/ha en BLGG adviseert een gift van 149 kg N/ha. Dit bemestingsonderzoek is vergeleken met het stikstofonderzoek van eind maart 2001 op dit perceel. Toen was er een N-voorraad van 23 kg/ha en een adviesgift van 223 kg/ha. Door het gebruik van AgriMest is de N-voorraad in de bodem dus bijna verviervoudigd. Dit leidt tot een besparing op de N-gift uit kunstmest van 74 kg/ha. Omgerekend is dit een kunstmestbesparing van ruim € 60,– excl. BTW per ha.

Volgens dhr. Anema is er ook sprake van structuurverbetering door het gebruik van behandelde mest. Bovendien signaleert hij een betere stikstofbenutting bij het toepassen van de behandelde drijfmest van het eigen veebedrijf. De stikstof komt geleidelijker vrij tijdens het groeiseizoen. Dit is belangrijk voor het afrijpen van de verschillende gewassen.

Door het gebruik van AgriMest is de mest homogener en daardoor beter te mixen. Dit bevordert tevens de afbraak van het organisch materiaal.

Op het bedrijf van Mts. Anema krijgen de akkerbouwpercelen om het jaar een organische bemesting met behandelde drijfmest. Het bedrijf heeft totaal 100 ha cultuurgrond (zeeklei) met een akkerbouwareaal van 72,5 ha (50 ha tarwe, 15 ha aardappelen en 7,5 ha suikerbieten). De veebezetting bestaat uit 75 stuks melkvee en ca. 50 stuks jongvee.